เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

1. บทนำ

ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ของบริษัท ยูคอนสรัคชั่นเทค จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อำนวยความสะดวกในการให้เช่าเครื่องจักรกลและบริการอื่นๆของบริษัท ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซด์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อผูกพันทางกฏหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyright) และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นสิทธิของ บริษัท ยูคอนสรัคชั่นเทค จำกัด โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทมีสิทธิที่จะจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของบริษัท ยูคอนสรัคชั่นเทค จำกัด มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความสะดวกด้านข้อมูลแก่ลูกค้า โดยมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงดังกล่าว และท่านผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัท ยูคอนสรัคชั่นเทค จำกัด
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอื่นๆ ดังกล่าว

4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

เว็บไซต์ของบริษัท ยูคอนสรัคชั่นเทค จำกัดได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกบริการ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวลหากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ Call Center โทร 094-2946414 ทุกวัน เวลา 8.30-17.00 น.
ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใดๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ยูคอนสรัคชั่นเทค จำกัด
มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพเครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีสีและสภาพที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีและสภาพที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

5. เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

การสั่งเช่าเครื่องมือเครื่องจักรและการบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าเช่าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆรายการส่งเสริมการขายที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ยูคอนสตรัคชั่นเทค จำกัด เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อบริการอื่นๆที่สาขาของบริษัทฯ ได้กรณีที่สินค้าของท่านเป็นสื่อข้อมูลดิจิตอล (Virtual Product) ทางบริษัทจะจัดให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าติดต่อไปยังช่องทางที่ลูกค้าได้ระบุไว้เพื่อให้บริการในรายละเอียดของสินค้าและบริการนั้นๆ

6. เงื่อนไขการเปลี่ยน ยกเลิก และ คืนสินค้า

UCONจะไม่คิดค่าดำเนินการสำหรับการยกเลิกการเช่า เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการยกเลิกการเช่า

หากยกเลิกการเช่าหลังวันครบกำหนดการยกเลิกที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการเช่า(รวมถึงคำร้องขอที่ได้ทำขึ้นในช่วงเวลานั้น) ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการยกเลิก
เท่ากับการเช่า1วัน เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในอีเมลการยืนยัน

ในกรณีที่ท่านไม่เช่าตามที่ตกลงไว้ เราจะถือเป็นการยกเลิกการเช่าเครื่องจักรล่าช้า และคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ อย่างน้อยเท่ากับการเช่า (1) วัน  เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในอีเมลการยืนยัน

การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการเช่าจะต้องกระทำผ่านUCON ไม่ใช่กับเจ้าของเครื่องจักรโดยตรง การเปลี่ยนแปลงนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ ช่วงเวลาในการเช่าการยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกบางส่วนหากมีปัญหาหรือคำถามใดๆเกี่ยวกับการเช่าก่อนหน้าวันที่เช่าหรือระหว่างการเช่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเราโดยตรง 094-2946414 กรุณาแจ้งยกเลิกใดภายในเวลาทำการปกติของเรา คือ
เวลา 08:30 – 17:00 น.